หนังไก่ ดาวร้าย | Fried Chicken Skin by villain

  มุมมอง 677,299

หม่อมถนัดแดก

หลายเดือนก่อน

#หม่อมถนัดแดก #ข้าวแกงถนัดแดก #หนังไก่ทอด #ลิเก #ดาวร้าย
ดาวร้ายจากคณะลิเกดังที่ปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อต่อสู้ในยุคโควิด
Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปออกใหม่ : goo.gl/2YqqXm
FB : หม่อมถนัดแดก
IG : momtanaddak
- ติดต่อด้านสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
095-939-4968 Line ID : tndhouse
- ติดต่อร้านข้าวแกงถนัดแดก
089-949-5669 Line @ : @khaokangtanaddak
FB : ข้าวแกงถนัดแดก
IG : m_khaokangtanaddak
------------------------------------------------

ความคิดเห็น
หม่อมถนัดแดก
หม่อมถนัดแดก หลายเดือนก่อน
เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับ
the weed man 420
the weed man 420 หลายเดือนก่อน
ไปช่วยอีกเยอะๆนะครับหม่อม
Micah Chandler
Micah Chandler หลายเดือนก่อน
@Carmen Colonna Damn! It took like 20 mins but it actually worked!!
Carmen Colonna
Carmen Colonna หลายเดือนก่อน
Dunno if anyone gives a shit but last night I hacked my gfs Instagram account by using Instapwn. Just google for it xD
kew kew
kew kew หลายเดือนก่อน
@Ne O no samm Samm ဘဘဗညဋဖနဗဋဝလလပဝပပဝပဝပဍဋပဍဍပဎရဍပဗပပဌနနတညဏညညညညဍဒဎည နညဍညညနဝဎညဎဏဏဏဏဌဏဏဏလဝဝဋဌဒဒလလဏမ်ဎဎမဎ်ဎဎဘဎဎဘဘဎဎဎတဎဎမဎဎဎတညဌဎရဎဎဍဏဎဎဏဍဏဍဏဏဎဏဍထဍနဍဏဎဍဏတဍဎတဒဏဍဍဎဎဍဗဗဎမဍဘဍဎဍဎဎဍဏနဘဎဍဍဎဒမနဍဍဎဎဍဎဍဎမဏဎဎဎဎဎဓဍဘဗလဎရဘနဘဍပနဒညဎလဗတတဍတနတဘနဎဏဏတညလညဎဎဎဍဍဌတဏလဌဎလနဍလရလမနလဌဘလဘဗနဘဎထလနဎနဝဎနလလဍနဘလနဍနဘဎဖလမဏမလနညဍဋဝဗလနနနလလညလနလဘမဎနနဎနဘဘဘဎဎဒဏဘလဎဎဍလဏနဍဏလဎဋလဘဎလနလဏဏနဎဍလလဗနလလဎနလညမဍဘနဍဝဎပနဘလလတနရဏဎဋဏညလနလညဏဍနည်မနနဘဝလဎနနဍညဒဎရနဎဒနဎလဌတမဎတဏနလလလဏနဌညဎဍမရဝမဎနနလဘနဎနလနလမဎလဋဏပဎနညဍဘလလနဎဋလဎပလလဘလဍဎနနဝဗလဏ်ဖဓညဒဍဒဒည်မ်ညညဓညဗဌဝတဋညညညညဋဋညဋဒနလနညညလလလနညဒညဓဒဓဓဓဓဓဓဓဓဓဓလလဒလလရဗဗဗညညညညညဍဍဓဍဗဗနနဍညနညဝဓဝဓဗဋညဗဎထဒညဋဋညဋဋညညညဋထဎဘနနနဌဗဗဓဓဓဓညဍဌဌဗရဍဒထဍဎဏဋဍဍနဋညဎညဖဎနဋထညဌဎဗဗညညဎဘညဒဋဗနညနညဋတဌဝဖဘ်ညဍပဌဎဎဍဋဝဍဒထထဗဒဓဎဍညညဍဍညဖဒဍဖဎညဌမဗရဎဎဒညဏဌညဘဋလထဘဘထဋဋဋနဓဏဋညနဓဖညညညဗညညဖဓဒဒဘဓညဎဏဎဓဌဌဋဋဋဝဏဋဏနည်ညဋဓဗဍဓထညတလဖညဗဍဗဎနဒဖဘဋဘဋထဌပဋပညမဗပဗဗဋနဘညနဍတဏဒပဗဗဍဍဎဓနထဌညဝညညညပညဎဎဒနဖဘဍဎဋဍဗဓနဎထဏ်ဍညညပပလညဘဍဗဎထနဍ်ဍညရပပလလဗဎဗဍဍဖဋဍဌဎညညညညညဍဒဍနညဋဍရနထဒတနပဖဖညဗဗဏဍဝညဖရပဋပနနဗဍဒဎဍဗညဋဓဍမနဋဋဘဎဝညနညဋဗဓဋဓဓနလနဓဒဍဋဋနနနဍနညညလလနထညဍဎနတဎဒညဍဍဗဗနဖပလနဍဍဘဎဋဗနဗညပဓဒဗရလလညမဎမညညနညဍဓဎဍဖဘနနဍဏပဎမဗဋဓဓဎဋဍဝလဌဍဗဍဘဗဍဗဓညပနပဍန်ညညဒလဗတဖဗဋနညညဒဎနဖဝတနဗဘဌဋဋ်ဗဍညဋဒနညလဌဌဓမဗဍဎဎဍဘလဎဗဗဓဓညဍညနညဖဎထညဍဍဍဍဌညဓဓညနနညဍဍမဘဍဌဗညနနဍဍနညညဓဝဎဍဒဍဍဖဝဝဝဗဍတညနဎဍဎဗဍညညထဎထဍဌဍဗဍဍနဖနဘညဌဖပညဒဓပညနဘညဋညညဓဌဋနဍထဎနနနဘဋဍဎဌဍညဋဘဌဖနညဍဍဗဗမဌဗညညနဗညထရလဘဓဍဒညဌဒပဝဒညဌဗဓဌဗနနနဝဓဍဍဝညပညညမဗဋဘဋဝနဗဗဝဝဋနဍညဗနပနဗပနညနဒဓဒ်ညဖဓညနနညဘဎဍဋဓဋဓတညညညညညဓဋဍဌဒဌညဍဌဌညဋဖနဍဌဋညညပပနဎဌတနညဘညညညမည်ဗဋဎဓလဌဍဗညနဍဍနနဒဒဒဍဖညညနနညထဒဗညဓညဓဒတဍဘဗဗဗညဒဋဍဒညညဍမညညဗဗဗဗဘမဍဘဝဖဌဒဍဍဎဍဍရဎညဍညညဓညနဎဓဏဌဌညနဘဓဓဓဌဝဋရဓဗညဍညဍရနဗညဌဖညနညဎညညညညဝညဗဗထတရညပညလဌဍညဎဗတဍဋမမဒဗဓညဗဏဓဓဌနဌဗဓဗဗ်နနတဓညလလဍဗဎထဖညပညဓဍဗဓနညဒညဗဓဎတဓဍဎဎဏထဍဗဗဗဋညဒနနဏညဋဒဍဖညညညညဗဋညဓဋဓဓမတဏဌဗဏညညညဗဍဍဍတဗဍဗဘနနဓပနညဌဒထထထဎဝဍဗဏဋဒဏဎညဒဎဍတတညညညပရရညန်တနဘဍတညညဖနဎဌဗတနဋဒဝဎဎဎဎညညနဍဍဒထဋဓဒဍဒဋဍညဍဌဌညဘဍဍနရဌဝနဌညဋညဒညညနဍနနနဒညဍညညညညဋဓတညဘ်ဖညနညဋညဎရဏမညဗမဍဒထဘဓဘဗညဗတလပညညညညနညညဝဍနဍဍဋဎပမဓဘနညဗဍဍညညဖဘဓဌဗဏညတဌပညလဍဍဍဏညညညဍဍဗဍညညတဝ်ဝညညဍဓဒဍနနညဌဝနဍဗတဍဎညဒတနလညဒနညညနညနညညနညညညဍညဌညပနနဓဗဎနညဗဍနဗဎဗနညနဌဒဒလနနနညဒဍဌဎဓနနဍတညဒဗညဝညဍဍနဖလလလညညညဌညနဍဍဗဌဋဋနညဌဒပညညနနနဋနဎဍညညညညဒညဗဒညဒဍဍညဌဍညညနဒနဗထတဗညနလဒဒညညဝညညဍဝညနဒဒညဌနဓနဗညညဗညဝဒညညညညဋဍဒရညဗဍဖညနဍဍညဘမနနတဍဍဍညဋဌဓညဌဘဓဖဖနညညညညဒည
kew kew
kew kew หลายเดือนก่อน
@Ne O no samm Samm မမမမမမမဘမဖမမဗဗဗဗနနဍညနနနလနဒနဒ်ညဒနဒဒနဒဇထထပပဋဝထဓဋဓဋဏဌဓဓဋဎပဋလဓ််ထဓဍဒဒဓဋညလဒညဒဎဍဓဒဒဓဗဒညဘဒဒဎဓဒညထညဎရညဒလဌဒဎထလဏတဓဒဍ်ဒဍဒဌတဒဏညဒဒလထဒထညညဒဎလဒဒဋညဒဏဒဒဒဒဒညဒဏဒဒဒဒဒညဒဒညဒညဒညဒညဒညဒဒဒဒဒဒဒဒညညဒဒညဒပဎတဘဏဏဎညဌဏဒဓဒဓလလဍဏဍဍနဎမနဍဘဍဒဍဍဍဒဍဍဍဏဍဒဍဍဍလတဋဍဒဎဍဒဍဍဍညဓဓဍဍဍညဎနနလနနနနနနဏဎဎနနနရဒဓလဝမမမဋဘညမည်ညဒဍဍနဒဒ််မဘဘရဎဍဘဗဒဎဘဎဏဏဘဎဎဎညဓဏမမမဋဒတမရဘဎဝမမဍဘဘဎညဝဏတဘရဗညဘဎဍဗလဍဝဌဘဘလဎဍဎဎဒဘညဘဓဘဍဍတဍဓဒဍဒဎလဎဎ်ဖဘဍနဍဎဎဍဋဏဖဒရညဎပဎလဗဏဏဍဍဍနလနထဘဒဏဌဍဎဎဍဎညနဝညညဋရဌရဒပဓရဗညဌဍဌလညဘညဍဓဎဍဍညဍဎညဍဘညဎနဒဋနဎဍဍဎဎညညဎဒဋမဒရဍရဓဍဌဎဗဎဓဒဍရညဍဒဌဖရဋမ်ညဍဎဌညဍရရဏရညညဘညဎဏဎဒဎဎတတဗဗတဗဗဗနဎဗဗဘဗဘဖလမညဝဘဗဗဗဗဗဝ
Siriwat Intasoy
Siriwat Intasoy 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
555.. เสกสรรกั้นใจร้อง
Tossapond Makbun
Tossapond Makbun 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
คลิปดีๆ คนดูมักน้อยแบบนี้แหละ🤣
Tana Renovation Co.,Ltd.
Tana Renovation Co.,Ltd. วันที่ผ่านมา
เอาใจช่วยครับ หนังไก่ดูหน้าอร่อยครับ
จีรนันท์ อุสันเทียะ
จีรนันท์ อุสันเทียะ 5 วันที่ผ่านมา
แถวบ้านผมเองค้าบอำเภอโนนไทย
Bang Orn
Bang Orn 5 วันที่ผ่านมา
ฉลองอัฐธิแม่ที่บ้านปราสาท ก็หาลิเกวอราต้อคนดูเยอะมากจนไม่มีที่นั่ง
Ta aot
Ta aot 8 วันที่ผ่านมา
โควิตรอบ3หนักกว่าเดิมครับ สู้ๆครับเป็นFcผมมา4ปีแร้ว
Methaporn Klinsuk
Methaporn Klinsuk 8 วันที่ผ่านมา
ดูคลิปนี้ในช่วงที่โพวิดมาอีกแล้ว รอบที่3 เป็นกำลังใจให้ทุกคน ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย สู้ๆ
Nittaya Klintarop
Nittaya Klintarop 8 วันที่ผ่านมา
สุดยอดมากเลยค่ะขอให้รวยไปค่ะ
Nittaya Klintarop
Nittaya Klintarop 8 วันที่ผ่านมา
ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้รวยๆนะคะ่
Eakachai Muangkaew
Eakachai Muangkaew 9 วันที่ผ่านมา
❤️❤️❤️❤️
yawopa risari
yawopa risari 11 วันที่ผ่านมา
สู้ๆจ้า
สุภาภรณฺ คล้ายทรัพย์
สุภาภรณฺ คล้ายทรัพย์ 12 วันที่ผ่านมา
ขอให้พี่สู้สู้นะครับเดียวมันก้อผ่านไปครับพี่
toyontheway Sriracha
toyontheway Sriracha 13 วันที่ผ่านมา
สู้ๆครับผม
Not Unasiv
Not Unasiv 14 วันที่ผ่านมา
ทุกอาชีพมันมีหัวโขน เราต้องไม่ยึดติดกับหัวโขนนั้น
เกรียงไกร อินทรภูติ
เกรียงไกร อินทรภูติ 14 วันที่ผ่านมา
คำว่า พี่ไหวไหม...ผมนี่โคตรอยากได้ยินเลย..
jakmanee
jakmanee 15 วันที่ผ่านมา
ขอให้สู้ค่ะ
bubpha brady
bubpha brady 15 วันที่ผ่านมา
❤👍
ยุทธนา มะเริงสิทธิ์
ยุทธนา มะเริงสิทธิ์ 19 วันที่ผ่านมา
สู้กันไป
สร้างฝัน ให้เป็นจริง
สร้างฝัน ให้เป็นจริง 20 วันที่ผ่านมา
นี่แหละคนเก่งคนสู้ชีวิต
Dow Phone
Dow Phone 20 วันที่ผ่านมา
คณะนี้มี​ พี่ช้าง​ พี่ไก่​ พี่หมาว และชอบทุกคนในคณะ​
นอกผ้าห่ม
นอกผ้าห่ม 25 วันที่ผ่านมา
ผมจบปตรีเอกคอมมาได้1อาทิตย์แม่ผมล้มเป็นผู้ป่วยติดเตียง 7เดือนกว่าจะดีขึ้น แล้วนี้อีก1เดือนจะครบ2ปีตั้งแต่แกล้ม ผมรับจ๊อบส่งอาหาร ขายผลไม้ ขายนํ้าหอม ขายแมส ขายทุกอย่างที่เห็นเป็นโอกาส ไม่เคยคิดจะต้องทำงานที่เกี่ยวกับคอมเท่านั้น เพราะเราไม่สะดวกที่จะทำงานประจำ ทุกวันนี้ว่างงานแต่ก็มองหาโอกาสกินเงินเก่าพออยู่ได้ ไม่คิดจะฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกว่าเกิดมาเป็นคนก็น่าจะยากแล้วมาเกิดเป็นลูกแม่ยากยิ่งกว่า
Nn Nn
Nn Nn 26 วันที่ผ่านมา
คนบ้านเดียวกันมีโอกาสกลับบ้านเด่วแวะไปกินอุดหนุนคนบ้านเดียวกัน
tone Dokan
tone Dokan 28 วันที่ผ่านมา
ว้าว
golf mvp
golf mvp 28 วันที่ผ่านมา
ก่อนเปิดฉาก นึกอยากเตะปากคนดู..หยอกๆนะครับ.ขอให้สู้ๆขายดีๆครับ
แก้วมณี ดวงใจนาคราช
แก้วมณี ดวงใจนาคราช 29 วันที่ผ่านมา
ดูเป็นอาหารบ้านๆแต่ เข้าถึงจิตวิญญานนักกิน แน่นอน ตรงนี้คือฟินมากบอกเลยคะ ชอบมาก
Songsawat Ploypradubsee
Songsawat Ploypradubsee หลายเดือนก่อน
พี่หม่อมเป็นคนจิตใจดีมากครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ
Beware Oz
Beware Oz หลายเดือนก่อน
ขอแหวนคืนเฉย กำจริง 555!
ชัชชัย ตระกูลยิ่งเจริญ
ชัชชัย ตระกูลยิ่งเจริญ หลายเดือนก่อน
ขอให้ทุกท่านผ่านอุปสรรคไปกันได้ทุกๆคนครับ
Somchok Tongdee
Somchok Tongdee หลายเดือนก่อน
ดูรายการพี่ หม่อม จะได้เป็นเศษฐี เมืองไทย ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จินตนา ศรีสกุล
จินตนา ศรีสกุล หลายเดือนก่อน
หนังไก่น่ากิน...สัมตำก็น่ากิน
สิบล้อถนัดแดก เชลเนล
สิบล้อถนัดแดก เชลเนล หลายเดือนก่อน
ไม่เสียแรงที่ติดตามรายการหม่อมคับ
Pinit Arich
Pinit Arich หลายเดือนก่อน
ศิลปไทย ค้าขาย วัฒนธรรมยังคงอยู่ แถมเป็นจุดขายทางการค้า ขอบคุณครับ 🙏
art newstep
art newstep หลายเดือนก่อน
เราจะผ่านมันไปให้ได้ครับ
Usa Country
Usa Country หลายเดือนก่อน
❤️💋❤️
สมยศ ลําเจียก
สมยศ ลําเจียก หลายเดือนก่อน
สู้ๆครับ
PUNKROCK NEVERDIE
PUNKROCK NEVERDIE หลายเดือนก่อน
💝เวลา 13:24 - เสียงพี่ดีมากๆ💝 💛ขอบพระคุณครับ💛 💝สุขภาพดีและแข็งแรง💝 💝มั่งมีเงินทอง ร่ำรวย รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ 💝 ❤️โชคดีแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะครับ❤️
FirstClass X1
FirstClass X1 หลายเดือนก่อน
โควิดมารอบแรก ธุรกิจผมเจ๊งไปเป็นแสน พยายามดื้อฝืนสู้ต่อ แต่ยังทรงๆ พอโควิดมารอบ2คือหมดสิ้นทุกอย่าง คิดฆ่าตัวตายทุกวันใน3เดือน ที่ผ่านมา แต่ไม่ทำเพราะคิดได้ว่า ยังมีบมหายใจ มีมือมีเท้าอยู่ ล้มแค่นี้แค่สู้ใหม่ ภูมิใจตัวมากที่ไม่คิดสั้นฆ่าตัวตายตลอด3เดือนนั้น จนวันนี้ชีวิตเริ่มกลับมาดีขึ้น กำลังใจจากตัวเราเอง สำคัญที่สุด สู้ๆครับทุกคน
กบ เลาะตลิ่ง By นายเอ็ม
กบ เลาะตลิ่ง By นายเอ็ม หลายเดือนก่อน
บ้านผมอยู่ อ.นางรอง ผมดูคณะนี้มาตั้งแต่เด็กเลยครับ....คณะวรต้อ ที่อ.นางรองดังมากครับ งานไหนๆต้อง วรต้อครับ อย่าให้ลิเกคณะนี้หายไปไหนเลยครับ...สู้ๆครับ
จิตรกร ติงสา
จิตรกร ติงสา หลายเดือนก่อน
fc หม่อม ถนัดเเดก ครับ
จิตรกร ติงสา
จิตรกร ติงสา หลายเดือนก่อน
น่ากินมากเลยครับ
Sunti Sunti
Sunti Sunti หลายเดือนก่อน
Fc สปปลาวครับพี่หม่อม
อินดี้ มาร์ ตัดผม Hair Stylist
อินดี้ มาร์ ตัดผม Hair Stylist หลายเดือนก่อน
✂️ตัดผมตอนนี้ก็เงียบมาก😪
นายอิทธิพล พิเนตร
นายอิทธิพล พิเนตร หลายเดือนก่อน
มีผู้นำโง่ไม่มีสมอง..ประชาชนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแบบนี้หล่ะครับคุณเสก..ชอบคุณครับที่ทำคอนเทนท์ช่วยเหลือศิลปินทุกคน
Notza Nosza
Notza Nosza 6 วันที่ผ่านมา
ใช่ๆอีปู คอ นก รีด โคตรโง่เลย เนอะไอ้สามกีบ 555
happy so much.
happy so much. หลายเดือนก่อน
หม่อมช่วยเหลือกันนะคะ หม่อมใจดี.😊😊😊
ninadkt vasana
ninadkt vasana หลายเดือนก่อน
บ้านฉันๆ อ.โนนไทย เด๋วจิไปอุดหนุนจ้า
kiittaphon
kiittaphon หลายเดือนก่อน
ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่ครับสมาชิก50คนผมนี้เร่นหมอลำ300-400ชีวิตตกงานหมดเรยครับ
Bea ZK family
Bea ZK family หลายเดือนก่อน
❤️❤️👍🙏🏻
MenuZaHaHe !!!
MenuZaHaHe !!! หลายเดือนก่อน
น้ำตาไหลเฉยเลย..
คนเก็บฟืน
คนเก็บฟืน หลายเดือนก่อน
เป็นเหมือนกันทุกที่ครับ ผมขายข้าวมันไก่ 15 บาทยังเงียบๆๆเลยช่วงนี้
วรพงษ์ ยลพันธุ์
วรพงษ์ ยลพันธุ์ หลายเดือนก่อน
ชอบจริงๆคนๆนี้ ถามหน่อยเมื่อไหร่จะคลอดบอกหน่อยหม่อม
ป๋าวิทย์ อุบล
ป๋าวิทย์ อุบล หลายเดือนก่อน
สู้ๆครับอย่าอยากตายเลยครับ
Krit Petchmaya Chanal
Krit Petchmaya Chanal หลายเดือนก่อน
อำเภอนางบ้านผมชอบดู ลิเก ครับ วรต้อ ผมกะเคยดู555
เจษฏา ขันธ์อุดม
เจษฏา ขันธ์อุดม หลายเดือนก่อน
ชอบหม่อมครับร้านเล็กร้านน้อยหม่อมช่วยโปรโมทได้หมดชอบครับ
Thaweesak Aun
Thaweesak Aun หลายเดือนก่อน
ขี้คุย
Thaweesak Aun
Thaweesak Aun หลายเดือนก่อน
กำไรวันละ2000/3000มึงก็น่าจะอยู่ได้มึงจะเอาไรอีก
ไชยเวช เหลือศิริ
ไชยเวช เหลือศิริ หลายเดือนก่อน
สู้ๆครับ
DarkEvil TH
DarkEvil TH หลายเดือนก่อน
ผมอยู่อำเภอโนนไทย ขอบคุณที่มาครับ
ชัยยะวัฒน์ รักษาเมือง
ชัยยะวัฒน์ รักษาเมือง หลายเดือนก่อน
เท่าที่ติดตามหม่อมมา คลิปนี้เป็นคลิปที่ให้กำลังใจในการต่อสู้ชีวิตที่ดีที่สุดคับ 👍👍👍
Patipan Rangsarun
Patipan Rangsarun หลายเดือนก่อน
ผมชอบดูนะครับ ลิเก มุกตลกเยอะดี ฮามาก
สมชาย ใจดี
สมชาย ใจดี หลายเดือนก่อน
สู้เด้อผมเพื่อนไอ้ก้องราชครู เคยไปบ้านพ่อวรต้อบ่อย ดาบเก่งตชด.เด้อฝากคิดถึงไอ้ก้องดา
Boy Band
Boy Band หลายเดือนก่อน
โดนกันทุกหย่อมหญ้าครับรับชะตากรรมร่วมกัน
Somsakdi niamoun
Somsakdi niamoun หลายเดือนก่อน
เยี่ยมครับ! เจอวิกฤตเป็นเปิดโอกาสสร้างอาชีพใหม่เพื่อตัวเองและครอบครัวที่น่าเป็นตัวอย่างให้กับท่านอื่นๆที่กำลังท้อแท้นะครับ
พงศา บรเพ็ชร
พงศา บรเพ็ชร หลายเดือนก่อน
คุณอ้วนครับเวลาจะดูรายการอย่าพูดมากเกินไปบางครั้งก็เบื่อนะครับรีบพูดรีบทำรายการต่อไปเลยมัวแต่อธิบายไปแบบอื่นบางครั้งเราก็เบื่อแล้วก็เลื่อน
กฤษดา ลุงคํา
กฤษดา ลุงคํา หลายเดือนก่อน
เขาก็ไม่ได้ง้อให้คุณดูนิพี่หม่อมเขาเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้ว
Manit Kikhuntod
Manit Kikhuntod หลายเดือนก่อน
แถวบ้านผมเรย
เสือ ซ่อนลาย
เสือ ซ่อนลาย หลายเดือนก่อน
ที่นี่โนนไทย
พิษณุ เสนาะพิน
พิษณุ เสนาะพิน หลายเดือนก่อน
50กว่าชีวิต ต้องมองกันไหัลีกอีกนิด 1ชีวิต่อหนีงครองครัวประมาณ3หรือ4ชีวิต นีกเอา คนทำเงินเดือนอยู่ได้ คนที่ไม่มีเงินเดือนล่ะ
เบียร์ ไฮไนเก้น
เบียร์ ไฮไนเก้น หลายเดือนก่อน
เราขายของในบิ๊กซี มา10 ปี ตอนนี้ออกจากห้างตั้งแต่โควิด ขายออนไลย์ วันละ100-200 บาท ยังอยู่ได้เลย #เราต้องอยู่ให้ได้
Khunchai Prince
Khunchai Prince หลายเดือนก่อน
คนจังหวัดอื่นอาจจะไม่รู้ว่าโคราชไม่มีวงหมอลำ เพราะคนโคราชไม่นิยมหรือดูไม่เป็น ถ้ามีก็น้อยมากกก แต่คณะลิเกมีเยอะมาก
ณรงค์ชัน โสภาัง
ณรงค์ชัน โสภาัง หลายเดือนก่อน
ลิเกคณะนี้ ดังสุดแล้วในโคราชครับ เคยดูตั้งแต่เด็กๆ ตอนนี้มาทำงานกรุงเทพไม่ค่อยได้กลับไปดู
อ.อัศวิน เพชรเงิน
อ.อัศวิน เพชรเงิน หลายเดือนก่อน
ไห้กำลังใจเด้อ คนโคราชบ้านเอ๋ง
แมน ครับ
แมน ครับ หลายเดือนก่อน
หมอลำยิ่งหนักครับ200 300กว่าชีวิต😥😥😥
มนัสนัน ทันเต
มนัสนัน ทันเต หลายเดือนก่อน
มันจะผ่านไป พี่จะต้องชนะ
Tomm Freedom
Tomm Freedom หลายเดือนก่อน
สู้ๆนะครับ✌🏻✌🏻
ญาณิน ฟีสันเทียะ
ญาณิน ฟีสันเทียะ หลายเดือนก่อน
FC จากโนนไทยคับ
nui wannwat
nui wannwat หลายเดือนก่อน
สู้ๆๆน่ะครับเป็นกำลังใจ
K Lisha Bo
K Lisha Bo หลายเดือนก่อน
ขอบคุณหม่อม ให้กำลัง
ศรันณ์ คนสู้ฝัน
ศรันณ์ คนสู้ฝัน หลายเดือนก่อน
👍👍👍👍👍
ST Q
ST Q หลายเดือนก่อน
โครงการนี้คนรวยยิ่งรวยขึ้นจ้า คนจนแค่ได้เครื่องซักผ้าตู้เย็น
PaJowJOSH X
PaJowJOSH X หลายเดือนก่อน
โคราชบ้านเอง
tanatsanan chawaleewan
tanatsanan chawaleewan หลายเดือนก่อน
✌✌✌✌😍😍
จีรนุช แข่งประเสริฐ
จีรนุช แข่งประเสริฐ หลายเดือนก่อน
รักพี่หม่อมคะชอบช่วยเหลือคนติดตามตลอดคะ
ณัฐวุฒิ สืบผิด
ณัฐวุฒิ สืบผิด หลายเดือนก่อน
😗😐🤬😬🤐
toon234 toon4
toon234 toon4 หลายเดือนก่อน
สู้ๆคับ
Happy2978 Phone
Happy2978 Phone หลายเดือนก่อน
เสกสรร กั้นใจร้อง 555
YRIK By
YRIK By หลายเดือนก่อน
สุดยอดครับพี่หม่อม เข้าถึงทุกอาชีพ อาชีพนี้ส่วนน้อยคนจะมองเห็น ❤️❤️❤️❤️
Pk Prakongklang
Pk Prakongklang หลายเดือนก่อน
วรต้อ สิมานคร ลิเกชื่อดังในโคราชครับ
ดอกไม้ แสนสวย
ดอกไม้ แสนสวย หลายเดือนก่อน
มาเปิดอุบล​บ้างคับ
บุญโชค แก้วส่องศึก
บุญโชค แก้วส่องศึก หลายเดือนก่อน
ผมดูยังน้ำตาไหลเลย
สุนิตา แก้วพิลา
สุนิตา แก้วพิลา หลายเดือนก่อน
วรต้อ สิมานคร คือที่สุดเเล้วค่ะ ชอบดูวรต้อที่1ในดวงใจ😇👍🥰 #คนโคราช โนนไทย☺️
therdsak boonjeen
therdsak boonjeen 16 วันที่ผ่านมา
น่ารักครับ🥰🥰❤🤟🏻🤩
ชัยภัทร หงษ์อุดม
ชัยภัทร หงษ์อุดม หลายเดือนก่อน
ลิเกเพิ่งมีมาสมัย ร.๕เองครับคุณเสก ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยครับ
ສົມ ຊາຍ
ສົມ ຊາຍ หลายเดือนก่อน
สะหวัดดีครับพี่หม่อมFcฝั่งลาว
องค์บุญ นัยสุทธิ์
องค์บุญ นัยสุทธิ์ หลายเดือนก่อน
Jx
อีสานบ้านเกิดสาระบันเทิง บ้านหัวฝาย
อีสานบ้านเกิดสาระบันเทิง บ้านหัวฝาย หลายเดือนก่อน
สุดยอดครับ
อีสานบ้านเกิดสาระบันเทิง บ้านหัวฝาย
อีสานบ้านเกิดสาระบันเทิง บ้านหัวฝาย หลายเดือนก่อน
แจ๋วครับ
มีดสั้น
มีดสั้น หลายเดือนก่อน
ชอบหม่อมตรงนี้แหละครับ ชอบช่วยเหลือคน ปากร้ายแต่ใจดี
Hdjndjs Zbbxbx
Hdjndjs Zbbxbx หลายเดือนก่อน
หม่อมค่ะชอบมากเลยคือว่า คติธรรมของหนูนา คือตายอิ่ม ดีกว่าตาย อด
K Kahlong
K Kahlong หลายเดือนก่อน
อยากกินขนมจีนน้ำยาปลาดุกแปลกดี
จารุวัฒน์ ใสสอด
จารุวัฒน์ ใสสอด หลายเดือนก่อน
หม่อมมาลองกินไส้กรอกขามทะเลสอหน่อยครับ
บอย รอกร้อง channel
บอย รอกร้อง channel หลายเดือนก่อน
ดีมากเลยครับพี่หม่อม คลิปนี้ผมชอบมาก
อินดี้ อาหารป่า | Indy Jungle Food
23:58
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 2.5M
จิ๊นลุง ครัวป่าไผ่ | Tanaddak x san ce
18:20
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 1.3M
สเต็กควาย | Buffalo Steak
22:34
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 1.2M
FRIED CRAWFISH 🦞.
1:21:10
GEORGY KAVKAZ Life
มุมมอง 1.7M
วิดบ่อ บ้านเมีย
21:01
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 1.8M
ปลาช่อนแป๊ะซะ ร่องมะม่วง
24:20
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 769K
ปูยักษ์ โคตรเยอะ!! | A lot of king crab
21:31
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 1.8M
ปลากระพงยักษ์ แปดริ้ว | Giant Sea bass 10 KG.
23:21
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 1.4M
LILI's FILM - Introducing the L Family
4:53
Lilifilm Official
มุมมอง 3.2M