ขากวาง ออสซี่ | Venison Menu

  มุมมอง 883,356

หม่อมถนัดแดก

หลายเดือนก่อน

#หม่อมถนัดแดก #ข้าวแกงถนัดแดก #กวาง
แดกทั้งขานี่แหล่ะ
Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปออกใหม่ : goo.gl/2YqqXm
FB : หม่อมถนัดแดก
IG : momtanaddak
- ติดต่อด้านสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
095-939-4968 Line ID : tndhouse
- ติดต่อร้านข้าวแกงถนัดแดก
089-949-5669 Line @ : @khaokangtanaddak
FB : ข้าวแกงถนัดแดก
IG : m_khaokangtanaddak
------------------------------------------------

ความคิดเห็น
หม่อมถนัดแดก
หม่อมถนัดแดก หลายเดือนก่อน
สั่งจ้อโคตรปู มัสมั่นขาแกะ m.me/khaokangtanaddak
kew kew
kew kew หลายเดือนก่อน
@Frederick Ameer ဍမဍညမညဝဗဌဋဌဗဒ်ညညဒဓညဌညညဒပဗဖဗဘညဎဎဎဎဏဎနနနနဘရဎဍနဍပဘဓဖဎဝဏဝဒညညညဌဎဗဍနဌဍညဍညဘ်မဘဎထနပပဎဓဎဎဏဘဘညဏဗနနရဘဒညနဒဎဌဎနဒနဋညဗဗညညဓဍဓဋညဋဋဘဍဋဗနဋဋဓထဍနညဗညညညဍရဌဋဎဌညဗညဎလဝရဋဍညညဒဓညညဘဒဎဍဍဍဎဍဍညဍညဒဋဍဌပဎနပပပနမထဋနဎဗဘနထဌဗဗဗဍဝဘလဌဎနနဒဒရဗဋဘညဗပဓဓဓဝနဎဎဏဏဍဎ််ဎဎဖဓဍဏဗဋဎမဌဗညထဏဖဒဍပနနဒဌဍဎရဍဍဍဗညပပနဗဘရညဎဍဍညဒဓညနပဋလဒဓထညနဌညဘညဌပနလဘဋညနန်ညဓဓဒထဌဋညညပညဌဋညဍနဍဗဓညဎဎဌဘပဗဗဗဋဎဓဎပနဗ်ညဋဎဍဖဗဍညညဓဋညညညညညပဗဍညဒဍဌဗဘဗဌဝညဍနဍဎညဍဎဝဋဍဘဘတပဌနဍညညဗဗဌဋဌဌမညပဌညဌဏပပပဌဎညဋဖဖဖထဘဍတဍဎဍဍနညညထဌဓဒဓဌဍဓထနဗလဒနနနညဒလဒညနဌဌဌဝဓဍဍဗဎဎဎတညတတဒဌဌဗဍတဌဍဘဘညမနညဓဓဘတဋဓဋဋပဗဝဍဍဌညဒနညဋရဗဎညဘလဌ်ပဗဍနဎဍဍဓဓဓဓဓဗဖဗဌဌဓဍပဖဒညညရဋညညဓဋဍညဎထညညဒဎညညနဍဋဌညမဖနဍဘဒဍညထလဝဋပလဗနနနဎဖနနညဓဓဎဒဋဍဋညညဎဍဍပနတဘညဏဏညညညညညဎဘညဌဓဓညနညညပညဓဍဋဍဍဋညထဎညလညဒဒဋပဍဍဋဖဖဍနထညရဘဍဍဖနဖနဋပညညညညဌနနညဎဎညညနလညဓဖရညညမဗနညဖဘဓဓဋပညဗညထဝဎတပညဋဍဖနနရညဗဗဍထဘ်နဍဎဍပဍဍညညဖဗနဍဗနနဎဋဋပဋညဒညညညဒဒဒဒဒဒဒဒဓဌဌဍဖညဓနညညဗနဗနဎနထထနညဖဌဍဗဖဍညနနဘလဓညဗဎဍညဎဎညဋပဌဎဎဗဗရဍဓဏဒဝလဍပနဋဋဖဘဘနထဓဋညဍညညနနနပ်ဘဖဍဒညဗညဓနနနနဌညဒဋဌဌဗဗဗဎဋဌဓဌညဘညဍဗညညနညဗညညပဒဌလဍဍဍပညညဗဗဖညဍညညညပဍဍဒဏဖဖဖညညဏညဗဒလဒဓဝဘဍနနဋရနဝဓလလထဘဋဌနဖနဒဒဒတဌဍဗညပလပဒပဋနပဌဌဍဘညဍဍနဖဓဝဓဓဓဓဌညဌနဝရဘနဏဘဘထဗနညဍဝလဏဍဖဒဒထဌဌတတဗဋဌဌဖညညဍဍဍညဌပဖဍဓဌဒဝဎဖဏဝဖညထဍဌတတနနညညဘဎဓဝလဓဋဓဋဎထထထဓဓဍဗဏဌဘဋထဗမနဍညဌဏဍဎဗဖဘဌဖဘဘညဍဋ်ဎထဓပညဎဋနဍနဝဝဍညညဍဗဍဌလညရရတညဏဗပဋဖနနဍညဓဓဎဒလနဌရပဘညဝဍညဖဍဌဝဝနနနနညညနနဌဖဍဍဎညရဗဗညညဏဗဏဏဍဍညဋဖညဗညဌဍထဖဗဗဒညဎဍဍဎဋဎဝဝညဌနဒဓဒညဎဋလဍဖဘဘဗနနညဓဍဍဍထညညဗဋဎပနဗဍဎဖဋဘဎဘဒဗဎဎညဖဖနနညဍဌညဌဗဗဝနဓပဌဍနဎနဍဖညဏဍဎနနဖရဗဘဗလနပညဒဗဍညဒထညဏဎဎဎဒဎဝဗဋဍရပဓပညနဋညဎဗဏနဗဎဋလလဌဌဎတဌဎမဌဌရဒဓဌ်ဖဖညဝဎထထဖနနဒဎနနပဗဎဎညညညဍဍဌဗဏပဗဖဖညရဝ်ဋဍနနတမလညရဋညဋပလဒဘဗဎညညနညနဎဌဒဖဌဖဖဋဍဍညညညညညညပဌဎနလနဓညညဒဒညညညညညဗညဎတနဓဓပညဗဗညဗဎဒဒဌနဗညဓဋဗဋဋဓဒနဋညညညဋဌပဍလပလနဍထညဋဒနဖဍနဗဍထဎဘဋဘဗဓဓဌဒညညဌဓဒညညဌပပပညဒဗညဒညဒဒထမလညဋဎဖ်မဝညဓပလထဎဎညညဘဗဎဏဌဖဎညဋရပနနနဋဋနနဗနဍပဝလလဌရဘညပဍညညနဋညဗဖဍဏဋဎဍဍဎညဋနဌဌဌဋဌဋဍထဋညညဍဗဗညထညညညဗဝညဍညညဘရဘဎဎပဍဌညဒညဍဗဘဗဘဘဗဌဓဌဝဝဗဌဎဖဖဍနထဝဌဘဗဘဘဘနဓဍဒဒနဋရဎဓဋဖဗဒဋဋဋဍဌဍဋညညညပဗညဒဓဌနညဘညညညညဍဎဍဘဓ်ထဓထညညဖညညညဍညညဗဗဎဌ်ညမနပညဗညညဌညနဒဎဓဌနနဋဎညဖမညဖ်ရဌညဌဍဋဋဋဗဋဓဓဖညဖဌဎလမဗနပဗဘဗတဗညဍဌဗညညဘဓဗနဖဒနဘညဎဌဗဏညဍဋဗဋညညဖညညလဓနဗဗညဍဓထလညဘထဍဍနပဗလနဍဘဌဍညဒဒနဎဓဒဒပညထဎဍပဍဎညညဒညညဒဖညဏဍဍဌဖဎနဍနထဍဘညဗနညမတထဘပတဗဎတတဋဒ
Khamthanom Jombaobandith
Khamthanom Jombaobandith หลายเดือนก่อน
@Frederick Ameer 6l
Raiden Ibrahim
Raiden Ibrahim หลายเดือนก่อน
@Frederick Ameer Wow! Took roughly 15 mins but it reallyworked!
Frederick Ameer
Frederick Ameer หลายเดือนก่อน
not sure if anyone gives a shit but in less than 15 minutes I hacked my friends Instagram account using InstaPwn. Find it on google :)
Ukrit Ubol
Ukrit Ubol วันที่ผ่านมา
อยากดูกวางหันครับ จัดให้ทีหม่อม
Perapong Singthong
Perapong Singthong 9 วันที่ผ่านมา
มาร้านป๋องอาหารป่าที่นครสวรรค์ที่อาหารสุดยอด
203 Pongphich charoensan no.
203 Pongphich charoensan no. 9 วันที่ผ่านมา
อย่างฮาตอนพาไปดูน้องกวาง555555555555555555
ศุภสิน ศรีเพ็ชร
ศุภสิน ศรีเพ็ชร 15 วันที่ผ่านมา
สวัสดีครับพี่หม่อมถนัดแดก
Sitti Santi
Sitti Santi 20 วันที่ผ่านมา
สุดครับหม่อมfcเลยครับ
note paphangkon
note paphangkon 21 วันที่ผ่านมา
ดูแล้วตลกดีครับ5555
ลุงเกียรติ City
ลุงเกียรติ City 21 วันที่ผ่านมา
หม่อมเป๊กเก่งขึ้นนะครับ​ 🤣🤣
ยันเติ๊ก ZzZ
ยันเติ๊ก ZzZ 23 วันที่ผ่านมา
กรึ่มๆ ครับน้าหม่อม 😵😵😵
สุรัตน์ เงินล้วน
สุรัตน์ เงินล้วน 23 วันที่ผ่านมา
หิวเลย
NAME GOD
NAME GOD 26 วันที่ผ่านมา
ผมติดตามพี่มานานแล้วครับพี่กอฟ ฟักกลิ้ง
thar2 plsanag
thar2 plsanag 27 วันที่ผ่านมา
หรรมกวาง เอฟเวอร์เรสต์มั้ยครับหม่อม
K Green
K Green 27 วันที่ผ่านมา
กินได้แต่คนรวยครับคนจนหมดสิทธ์กินครับ
องอาจ สุขสาคร
องอาจ สุขสาคร 27 วันที่ผ่านมา
อยากให้มารองชิม ก๋วยเตี๋ยวป่าช้า หลังวัดท่าพระ ซ.4 ชื่อร้าน ก๋วยเตี๋ยว ป่าช้า ร้านป้าชิด เปิดร้านขาย ตั้งแต่ตี1หลังวัดท่าพระ
Taiji Seven
Taiji Seven 28 วันที่ผ่านมา
3:05 ผมชอบมาก
Chatchawan Panyapim
Chatchawan Panyapim 29 วันที่ผ่านมา
หม่อมน่ารักมากๆครับ
surachet dh
surachet dh หลายเดือนก่อน
คุณหม่อม ถามรายละเอียดดี ชอบครับ
ดิว ณัฐวุฒิ
ดิว ณัฐวุฒิ หลายเดือนก่อน
มียําหนังจเข้ป่าวพี่
หมูๆ มันๆ
หมูๆ มันๆ หลายเดือนก่อน
คุณต้อยจะบอกว่ากินเหมือนหมาแต่พูดผืดว่ากินเหมือนเสือ555
Noom wj
Noom wj หลายเดือนก่อน
หม่อมจะมีน้องแน่เลย
จีรวัฒน์ เมืองนก
จีรวัฒน์ เมืองนก หลายเดือนก่อน
😂😂😅
KWAN NACAR
KWAN NACAR หลายเดือนก่อน
อนุมานว่าเริ่มเมาละสิอิๆๆ
KWAN NACAR
KWAN NACAR หลายเดือนก่อน
55555555
KWAN NACAR
KWAN NACAR หลายเดือนก่อน
55555
KWAN NACAR
KWAN NACAR หลายเดือนก่อน
อิๆๆๆๆๆ
ครอบครัวตัวกลม ปูปู้ น้องเมทัล
ครอบครัวตัวกลม ปูปู้ น้องเมทัล หลายเดือนก่อน
555
Dgf Chd
Dgf Chd หลายเดือนก่อน
อร่อยเลย555
E qae compact
E qae compact หลายเดือนก่อน
555 ป๋าหม่อม เมาแน่เลยหน้าแดง แกล้งเจ๊
กรกช กรกชกวิน
กรกช กรกชกวิน หลายเดือนก่อน
ฟาร์มกวาง ที่ไหนครับหม่อม
koy5sann channel
koy5sann channel หลายเดือนก่อน
ມ່ອມຖະນັດແດກ ມັກສະຕາຍມີມຸກແະຕະລົກນະບາງຕອນ ຢາກຖ່າຍແບບເຈົ້າເດີ ແນະນຳແດ່
i'm groot
i'm groot หลายเดือนก่อน
พูดถึงอาหารไทยหลากหลายมาก หม่อมก็ช่างสรรหามาแดก ชื่นชม
TOPโซล่าเซลล์ อยุธยา
TOPโซล่าเซลล์ อยุธยา หลายเดือนก่อน
ชอบครับ ชอบการนำเสนอคลิปให้คนไทยได้ดูกัน เพื่อเป็นความสุข TOPโซล่าเซลล์ ขอติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆ ต่อไปและเป็น FC ครับ
สุวิมล ดอกไม้งาม
สุวิมล ดอกไม้งาม หลายเดือนก่อน
คงจะเหนียวน่าดูค่ะคุณหม่อมถนัดรับประทานค่ะ
อําพล เหมมัน
อําพล เหมมัน หลายเดือนก่อน
กระโดดสุงมาก
KMTM 888 88
KMTM 888 88 หลายเดือนก่อน
ติดตามตลอดครับ
Jason Argonauts
Jason Argonauts หลายเดือนก่อน
เหนียวเหรอป๋า
ve kato
ve kato หลายเดือนก่อน
อยากให้พี่เสกไปแดกกุ้งเมืองเพรชอีก คลิปที่4ปีที่แล้ว
ลุงโพธิ์ แปดริ้ว
ลุงโพธิ์ แปดริ้ว หลายเดือนก่อน
ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Funlang Channel
Funlang Channel หลายเดือนก่อน
กูว่าเมียหม่อมไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์นึง​อะ555555
พรสวรรค์ มงคลพนาสถิต
พรสวรรค์ มงคลพนาสถิต หลายเดือนก่อน
ก้อยเนื้อกวางอร่อยมาก
BB ไข่ต้ม
BB ไข่ต้ม หลายเดือนก่อน
คนเสิรฟสนิทกันไวมาก
vee vee
vee vee หลายเดือนก่อน
ดั๊มแก้วที่ 4เสร็จ แก้มออกชมพู
SUKANYA JANDA
SUKANYA JANDA หลายเดือนก่อน
🤣😂😂
Winit Dangyen
Winit Dangyen หลายเดือนก่อน
ตัวประมาณเท่าครับแพงไหมครับ
มนัสนัน ทันเต
มนัสนัน ทันเต หลายเดือนก่อน
หม่อมกินโหดตลอดอ่ะชอบมาก
Tai Rai
Tai Rai หลายเดือนก่อน
ยังไม่แดรกท้องแม่งจะแตกแล้วหม่อม😁
อนุวัฒน์ กุลไทย
อนุวัฒน์ กุลไทย หลายเดือนก่อน
เหมือนเอาหม่อมกูมาฆ่า
Maxx MBikeshop
Maxx MBikeshop หลายเดือนก่อน
พี่หม่อมโม๊กกวาง55555
Pisit Netthip
Pisit Netthip หลายเดือนก่อน
ไว้มีโอกาสจะไปลองครับ
อนุพล คนเดินดิน
อนุพล คนเดินดิน หลายเดือนก่อน
ส.ร.ถ...ยังไม่ทำให้หม่อมคึกถึงขนาดนี้😆😆😆😆
N R Fishing Channal
N R Fishing Channal หลายเดือนก่อน
เจ๊โดนแน่ 55555
โอ๊ะ โหย่ โหย
โอ๊ะ โหย่ โหย หลายเดือนก่อน
มา สกล เลย
ชาเดฟ ปาทาน
ชาเดฟ ปาทาน หลายเดือนก่อน
สุดยอดพี่หม่อม🤗🤗🤗
Peter O ปีเตอร์โอ
Peter O ปีเตอร์โอ หลายเดือนก่อน
เอาสักหิวเลยคับบผม
จ่า ใจบุญ
จ่า ใจบุญ หลายเดือนก่อน
ดีน่ะที่หม่อมไปแดกตีนวัวมาก่อนแดกขากวางเล่นโด๊ปขนาดนี้เด่วเมียบอกแดกส้นตีนมั้ยล่ะ
เฮ้ย เตอร์
เฮ้ย เตอร์ หลายเดือนก่อน
กรึบ่อยจนหน้าแดงแล้วหม่อม555 ขาดเมนูบ้านๆไป1 ผัดฉ่าเนื้อกวางพริกแกงแน่นๆ
PUNKROCK NEVERDIE
PUNKROCK NEVERDIE หลายเดือนก่อน
💝เวลา 24:10-ชอบท่าเต้น..ทะมัดทะแมงดี ฮ่าๆ คนขวา เนี๊ยบ💝 💛ขอบพระคุณครับ💛 💝สุขภาพดีและแข็งแรง💝 💝มั่งมีเงินทอง ร่ำรวย รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ 💝 ❤️โชคดีแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะครับ❤️
ด.ช.รุ่ง ไทรน้อย
ด.ช.รุ่ง ไทรน้อย หลายเดือนก่อน
อยากกินครับลุงหม่อม
Konsurin Thinisarn
Konsurin Thinisarn หลายเดือนก่อน
น่าแดกมากครับหม่อม
P. C.
P. C. หลายเดือนก่อน
เจ๊ต้อยหลังคลิปนี้เจ็บหนักแน่นอน 😂🤣 พี่เสกโดนหลอกให้กินหำ
ฟา คิม
ฟา คิม หลายเดือนก่อน
อะไร อาา
ฉัตร เหล่าพานิช
ฉัตร เหล่าพานิช หลายเดือนก่อน
ลองไป ที่ฟาร์มพี่โต ซิลลี่ฟูล์คับหม่อม555
kom Finlife
kom Finlife หลายเดือนก่อน
สุดยอดครับพี่เสก
ไอ้ไข่ย้อย
ไอ้ไข่ย้อย หลายเดือนก่อน
3กึบ​ เหมือนหม่อมจะได้ที่เลย​ 5555
อนุชา บุญลา
อนุชา บุญลา หลายเดือนก่อน
ชอบช่วงสุดท้ายคับหม่อม สนุกน่ารักดีคับ
โอ๋ พาน
โอ๋ พาน หลายเดือนก่อน
ผมว่าพี่หม่อมเริ่ม..มาวครับ😀😀😀
อา รี
อา รี หลายเดือนก่อน
ปกติพี่หม่อยไม่ค่อยดื่ม ใครยื่นให้ก็จะปฏิเสธ เเต่มาคราวนี้พี่หม่อมขอเพิ่มเองหวะ 😂
Gy Gg
Gy Gg หลายเดือนก่อน
สุดยอด
nagone k
nagone k หลายเดือนก่อน
พี่เสกหน้าแดงเลย หลายแก้ว
Ponchai Konkan
Ponchai Konkan หลายเดือนก่อน
หิวๆๆเลย อยากได้สักขา
j - 05
j - 05 หลายเดือนก่อน
หน้าแดงเลยนะครับหม่อม
M Corp
M Corp หลายเดือนก่อน
เอาอีกแล้วจวดๆๆคับหม่อม
ธ.ธาน หลักชัย
ธ.ธาน หลักชัย หลายเดือนก่อน
ผมเป็นคนนึงที่ติดตามมานาน ผมกล้าพูดได้เลยว่าช่องนี้เปลี่ยนไปเยอะมาก เมื่อก่อน นี้เหมือนแค่พาไปกินเฉยๆชิวๆเรียลๆ แต่ตอนนี้ เริ่มเวลาไปกินอะไรจะให้ความรู้ที่น่าสนใจ เวลาไปกินนั้นนี้ หม่อนก็จะหาข้อมูลมาแล้วก็มาให้ความรู้จะหาว่าอวยก็แล้วแต่5555
ไม่ มี ชื่อ
ไม่ มี ชื่อ 26 วันที่ผ่านมา
หม่อมบอกลิ้นใครลิ้นมัน😂😂😂
ไกรศร เสวขุนทด
ไกรศร เสวขุนทด หลายเดือนก่อน
จริงครับ ผมคิดว่าผมดูอะไรมาเยอะนะ ก็ชอบๆแบบเฉยๆ เจอหม่อมเข้าไป อดรักแก่ไม่ได้นุ่มเหนียวเคี้ยวไม่แหลกแก่ก็บอกตรงๆ
Jey Woi
Jey Woi หลายเดือนก่อน
ถึงห้องพักหม่อมแม่งหลับ555555+ เชื่อสิ
Laos ຖ້າເຮົາແນ່
Laos ຖ້າເຮົາແນ່ หลายเดือนก่อน
เหมือนเนื้อแมวครับ
kanpoo k.p.
kanpoo k.p. หลายเดือนก่อน
เขากวางอ่อนหรือจะสู้ จู๋กวาง แต่ก็น่าลองกินดูนะ เคยกินแต่เนื้อ😂
ลูกอีสานหน้าตา บ่หล่อพ่อบ่รวย
ลูกอีสานหน้าตา บ่หล่อพ่อบ่รวย หลายเดือนก่อน
55555555
บุญชู หมั่นวงศ์
บุญชู หมั่นวงศ์ หลายเดือนก่อน
เห็นแล้วอยากลองสักที
เครื่อง ใหม่
เครื่อง ใหม่ หลายเดือนก่อน
หม่อมระวังฟันจะหลุดนะครับ
Nukorn Sangsuwan
Nukorn Sangsuwan หลายเดือนก่อน
หม่อมครับ ขากวาง เท่าไรครับ
ชัยณรงค์ หงษ์ทอง
ชัยณรงค์ หงษ์ทอง หลายเดือนก่อน
เขาให้ซดเหล่าก่อนเลยกินไรก็อร่อย
AP-TOW Channel
AP-TOW Channel หลายเดือนก่อน
หม่อมเป็นคนเดียวที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเป้าหมายตัวเองคนอื่นเค้าทำช่องเเปบเดียวกะเปลี่ยนฝันละ
อภิวัฒน์ บัวนาค
อภิวัฒน์ บัวนาค หลายเดือนก่อน
หำน้อยๆทำอะไรเขาได้555
สุพรรณ อาษาราษฏร์
สุพรรณ อาษาราษฏร์ หลายเดือนก่อน
เชิญอหร่อยครับผม
D Mai Harng Hern TV
D Mai Harng Hern TV หลายเดือนก่อน
ไหม้ดำปี๋
Box Academy
Box Academy หลายเดือนก่อน
19:30 หม่อมระวังฟันหัก
Snack' Dude
Snack' Dude หลายเดือนก่อน
บ้านผมเลย อ.มวกเหล็ก
TERY STUDIO
TERY STUDIO หลายเดือนก่อน
เห็นเขาบอกกันว่าทาร์ทาร์กวางอร่อยมาก อยากรองเหมือนกันครับ
ครูนนท์ NON
ครูนนท์ NON หลายเดือนก่อน
fc
สารคดี BST
สารคดี BST หลายเดือนก่อน
เล่นใหญ่​อีกแล้วท้ายคลิปหน้าแดงหลายเป๊ก
สม ชาย
สม ชาย หลายเดือนก่อน
น่าแซบบ
แบ็ค คับ
แบ็ค คับ หลายเดือนก่อน
ถ้าทางเหนือ ก็จะเอาลาบเอาส้าคับ
jo คนเทาเทา
jo คนเทาเทา หลายเดือนก่อน
สุดครับหม่อม
ค้อปบร้า มารีน
ค้อปบร้า มารีน หลายเดือนก่อน
ขอลาบกวางหน่อยครับ
ชาติชาย สังวาลย์น้อย
ชาติชาย สังวาลย์น้อย หลายเดือนก่อน
หม่อมถนีดแดก.อ้วนมากแล้วรัษาตัวเด้วย
DMz
DMz หลายเดือนก่อน
thlists.info/face/w-d-xo/sKOYz32aemqsiKY.html
Super A100 LCB
Super A100 LCB หลายเดือนก่อน
เนื้อสะโพกเหนียวแหละดูออก😂😂😂😂😂
สุจิตร จันทร์แสงศรี
สุจิตร จันทร์แสงศรี หลายเดือนก่อน
555ที่กว้างแต่ใจตน000
Sathaporn Kanjan
Sathaporn Kanjan หลายเดือนก่อน
ชอบหว่ะเวลาหม่อมกินเหล้าฮาดี
Doo Ball
Doo Ball หลายเดือนก่อน
พี่หม่อมกูหน้าแดงล่ะ
นกพิราบอียิปต์ | Egyptian pigeon
25:54
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 1.9M
หนังไก่ ดาวร้าย | Fried Chicken Skin by villain
21:49
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 677K
NN Mission Marathon | Full Race | Eliud Kipchoge win
3:45:31
NN Running Team
มุมมอง 241K
แดกปู 2 กระดอง | Double Shell Crab
24:37
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 2.6M
ไก่งวงอบฟาง สวนมะพร้าว | roasted turkey
21:09
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 585K
แดกเนื้อญีปุ่น กิโลละ 15,000 บาท
32:28
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 6M
ปลาบึกยักษ์ 178 กิโล | Mekong Giant Catfish 178 KG.
23:23
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 1.5M
ตามสั่งลอยน้ำ | Made to order on the raft
17:32
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 1.4M
FRIED CRAWFISH 🦞.
1:21:10
GEORGY KAVKAZ Life
มุมมอง 1.7M
หมูน้ำค้าง ปีละครั้ง | Yunnan Pork Jerky Once a year
23:20
เรื่องจริง ปลาแซลมอน | The true story of salmon
19:28
หม่อมถนัดแดก
มุมมอง 1.1M
NN Mission Marathon | Full Race | Eliud Kipchoge win
3:45:31
NN Running Team
มุมมอง 241K